ព្រីនស៍ អាយធី បៀលឌីង

តម្លៃមធ្យម៖

ព្រីនស៍ អាយធី បៀលឌីង


        ព្រីនស៍ អាយធី បៀលឌីង ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាទីស្នាក់ការកណ្តាលព័ត៌មានវិទ្យានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុ និងជាអគារពហុបច្ចេកវិទ្យា ដែលរួមបញ្ចូលនូវធុរកិច្ចលំដាប់ខ្ពស់ និងព័ត៌មានវិទ្យា។ អគារនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

គម្រោងផ្សេងៗ
ខ្ញុំចង់មើលផ្ទះ
您的名字:
联系电话: