អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប

តម្លៃមធ្យម៖

អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប

ទីស្នាក់ការកណ្តាលលំដាប់ 5A

ដែលជាអគារការិយាល័យស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៅកម្ពុជា


       អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងកោះពេជ្រ និងជាអគារការិយាល័យទំនើបដែលរួមបញ្ចូលនូវទីស្នាក់ការកណ្តាល សាលបង្ហាញម៉ាកផលិត និងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍។ អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។


គម្រោងផ្សេងៗ
ខ្ញុំចង់មើលផ្ទះ
您的名字:
联系电话: