ចូលរួមជាមួយព្រីនស៍
ចូលរួមជាមួយព្រីនស៍
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកទូទៅ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់និស្សិត
បេឡាករប្រវត្តិរូប
ទីស្នាក់ការកណ្តាល
ខេត្តព្រះសីហនុ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2023-03-23 ចំនួនជ្រើសរើស:1
នាយកផ្នែកសវនកម្ម/ប្រធានផ្នែកសវនកម្មប្រវត្តិរូប
ទីស្នាក់ការកណ្តាល
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2023-03-23 ចំនួនជ្រើសរើស:1
បុគ្គលិកផ្នែកជួលប្រវត្តិរូប
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-12-21 ចំនួនជ្រើសរើស:4
ជាងជួសជុលទឹកភ្លើងប្រវត្តិរូប
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-12-21 ចំនួនជ្រើសរើស:4
បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជនប្រវត្តិរូប
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-12-21 ចំនួនជ្រើសរើស:5
បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការទូទៅប្រវត្តិរូប
ផ្នែកសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-09-18 ចំនួនជ្រើសរើស:1
ប្រធានក្រុមផ្នែកកិច្ចការទូទៅប្រវត្តិរូប
ផ្នែកសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-09-18 ចំនួនជ្រើសរើស:1
បុគ្គលិកផ្នែកវិស្វកម្មប្រវត្តិរូប
ផ្នែកសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-09-18 ចំនួនជ្រើសរើស:1
ប្រធានក្រុមផ្នែកវិស្វកម្មប្រវត្តិរូប
ផ្នែកសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
ភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ:2021-09-18 ចំនួនជ្រើសរើស:1
Prev123