បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជនប្រវត្តិរូប

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើង ជ្រើសរើស 1 រូប ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យ
ព័ត៌មានការងារ

1. ទទួលបន្ទុកលើការត្រួតពិនិត្យការប្រមូលថ្លៃសេវាផ្សេងៗ ការទារនិងការប្រមូលប្រាក់ត្រូវទទួល។

2. ទទួលន្ទុកលើការទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការស្នើសុំជួសជុលរបស់អតិថិជន។

3. បំពេញការងារពាក់ព័ន្ធដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ឲ្យ។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវការងារ

1.  ស្ទាត់ជំនាញភាសាចិន (មិនកំណត់សញ្ជាតិ)។

2. ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកដែលស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Office។

3. មានសមត្ថភាពនិងជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង និងមានស្មារតីសហការជាក្រុម។

4. មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិ យកចិត្តទុកដាក់និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ។


វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

អ្នកនាង Lor:+855 (0)17 314 415

Wechat:JinglingPL

អ៊ីម៉ែល៖ princepropertyhr@gmail.com