អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស្វកម្មប្រវត្តិរូប

បរិញ្ញាបត្រឡើង ជ្រើសរើស 1 រូប ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យ
ព័ត៌មានការងារ

1. ទទួលបន្ទុកលើដំណើរការ ការថែទាំនិងជួសជុលឧបករណ៍និងគ្រឿងបរិក្ខារក្នុងផ្សារទំនើប ព្រមទាំងរៀបចំនិងអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព។

2. ទទួលបន្ទុកលើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកខាងក្រៅ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃគ្រឿងចក្រនិងឧបករណ៍របស់ផ្សារទំនើប។

3. ទទួលបន្ទុកលើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថែទាំនិងជួសជុលហាង និងរៀបចំកំណត់ត្រាថែទាំនិងជួសជុល។

4. ទទួលបន្ទុកលើការរៀបចំថវិកាថែទាំនិងជួសជុលប្រចាំឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប និងផែនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្ហែទាំឧបករណ៍។

5. យោងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ ទទួលបន្ទុកចំពោះការបំពេញបែបបទនៃការតុបតែងរបស់ហាង ធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់ និងពិនិត្យទទួលក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។

6. គ្រប់គ្រងក្រុមឲ្យបានល្អ ចាត់វិធានការកែលម្អ លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារ និងគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមជួសជុល។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវការងារ

1. កម្រិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ លើជំនាញសំណង់ស៊ីវិល អេឡិចត្រូនិច និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ។ មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកថែទាំនិងជួសជុលគ្រឿងចក្រនិងបរិក្ខារក្នុងផ្សារទំនើបចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ (ត្រូវការសញ្ជាតិចិន)។

2. មានចំណេះដឹងផ្នែកមេកានិច ប្រព័ន្ធ HVAC ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់និងបង្ហូរទឹក និងការតុបតែងបន្ទាប់បន្សំ។ល។ អាចបំពេញភារកិច្ចនៃការងារគ្រប់គ្រងទូទៅ។

3. មានវិញ្ញាបនប័ត្រជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងវិញ្ញាបនបត្រជាងភ្លើងតង់ស្យុងខ្ពស់/ទាប។ ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Office និងកម្មវិធី CAD។

4. មានភាពស្មោះត្រង់និងអាចជឿទុកចិត្តបាន ខិតខំធ្វើការនិងអត់ធ្មត់នឹងការងារ។

5. អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរបានខ្លះ។


វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

អ្នកនាង Lor:+855 (0)17 314 415

Wechat:JinglingPL

អ៊ីម៉ែល៖ princepropertyhr@gmail.com