បុគ្គលិកផ្នែកវិស្វកម្មប្រវត្តិរូប

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើង ជ្រើសរើស 1 រូប ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យ
ព័ត៌មានការងារ

1. មានបទពិសោធន៍ផ្នែកជួសជុលទឹកភ្លើងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ។

2. ជនជាតិខ្មែរ អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាចិនបាន។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវការងារ

អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាចិនបានខ្លះ និងមានបទពិសោធន៍ការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកវិស្វកម្ម។ អាចធ្វើការវេនយប់បាន (មិនកំណត់សញ្ជាតិ)។

វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

អ្នកនាង Lor:+855 (0)17 314 415

Wechat:JinglingPL

អ៊ីម៉ែល៖ princepropertyhr@gmail.com