បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជនប្រវត្តិរូប

បរិញ្ញាបត្រឡើង ជ្រើសរើស 5 រូប ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យ
ព័ត៌មានការងារ

1. ទទួលភ្ញៀវ ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន ការស្នើសុំជួសជុល និងតាមដានសា្ថនភាពអនុវត្តជាក់ស្តែង ព្រមទាំងរក្សាទុកជាឯកសារ។

2. ចែកលិខិតជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ ថ្លៃទឹក និងថ្លៃភ្លើង។ល។

3. រៀបចំការស្នើសុំគ្រប់ប្រភេទរបស់អាជីវករ និងអនុវត្តការងារទាំងនោះជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

4. ទទួលយកមតិ និងយោបល់របស់អតិថិជនដែលបានលើកឡើងចំពោះផ្សារទំនើប ព្រមទាំងបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវការងារ

1. អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងបានជាភាសាចិន និងអង់គ្លេស ឬខ្មែរ។

2. កម្រិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ និងមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ។

3. មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកសេវាអតិថិជនចាប់ពី 1 ឆ្នាំឡើងទៅ។


វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

លោក Dong:+855(0)965719113

Wechat:13227827602

អ៊ីម៉ែល៖ donghailiang@princereg.com