ជាងជួសជុលទឹកភ្លើងប្រវត្តិរូប

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឡើង ជ្រើសរើស 4 រូប ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យ
ព័ត៌មានការងារ

1. ទទួលបន្ទុកលើការងារជួសជុល និងថែទាំបរិក្ខារគ្រប់ប្រភេទ (ទឹក ភ្លើង គ្រឿងលម្អ) ឲ្យប្រើប្រាស់បានជាធម្មតា និងធានាថាអាចដំណើរការបានដោយសុវត្ថភាព។

2. ពិនិត្យស្ថានភាពដំណើរការរបស់បរិក្ខារគ្រប់ប្រភេទ និងធ្វើកំណត់ត្រាដំណើរការនិងកំណត់ត្រាខូចរបស់បរិក្ខារ ព្រមទាំងរកឲ្យឃើញបញ្ហានិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

3. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើតេស្តចំពោះបរិក្ខារ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ ព្រមទាំងធ្វើកំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យ។

4. បំពេញការងារជួសជុលគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយគុណភាព ដោយយោងតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស្វកម្ម។ 


លក្ខខណ្ឌតម្រូវការងារ

1. មានកម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឡើង។

2. មានវិញ្ញាបនបត្រជាងជួសជុលគ្រឿងអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យមនិងទាប។

3. មានបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។


វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

លោក Dong:+855(0)965719113

Wechat:13227827602

អ៊ីម៉ែល៖ donghailiang@princereg.com