បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការទូទៅប្រវត្តិរូប

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើង ជ្រើសរើស 1 រូប ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យ
ព័ត៌មានការងារ

1. មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យចាប់ពី 1 ឆ្នាំឡើងទៅ។

2. មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែករដ្ឋបាល និងចេះភាសាចិន។ មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទំនាក់ទំនង។

3. ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Office។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវការងារ

1. ចេះភាសាចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ (មិនកំណត់សញ្ជាតិ)។

2. មានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធចាប់ពី 1 ឆ្នាំឡើងទៅ។

3. អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ កម្មវិធី Word និង Excel បាន។


វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

អ្នកនាង Lor:+855 (0)17 314 415

Wechat:JinglingPL

អ៊ីម៉ែល៖ princepropertyhr@gmail.com