ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មាន

មិត្តអ្នកសារព័ត៌មានជាទីស្រលាញ់! សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប!
ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក សូមបំពេញនូវព័ត៌មានខាងក្រោម៖