ព្រីនស៍ វ័ន ត្រូពិកា

តម្លៃមធ្យម៖

ព្រីនស៍ វ័ន ត្រូពិកា


        ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជំនាញឯកទេស ៧ ឆ្នាំ បានសម្ពោធគម្រោងបុរីលំដាប់អភិជនដំបូងរបស់ខ្លួនគឺគម្រោង ព្រីនស៍ វ័ន ត្រូពិកា។គម្រោងបុរីប្រកបទៅដោយប្រណីតភាពនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយពិសេសសម្រាប់អភិជន ដែលមិនមានច្រើនឡើយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ព្រមទាំងកំណត់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវស្តង់ដារស់នៅពោរពេញដោយភាពអភិជនយ៉ាងពិតប្រាកដ។


គម្រោងផ្សេងៗ
ខ្ញុំចង់មើលផ្ទះ
您的名字:
联系电话: